Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP    

 
„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do lokalizacji wagonów kolejowych 
wykorzystujący do zasilania i ładowania ogniw litowo-jonowych energię kinetyczną”
   

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa ITLOG poprzez zlecenie prac B+R jednostce naukowej polegających na opracowaniu nowego produktu - urządzenia do lokalizacji wagonów kolejowych wykorzystujący do zasilania i ładowania ogniw litowo-jonowych energię kinetyczną. Innowacyjny produkt spółka zamierza sprzedawać podmiotom na rynku kolejowym. Wprowadzenie pionierskiego produktu na rynek wpłynie pozytywnie na przewagę konkurencyjną firmy oraz w krótkim czasie przełoży się na wolumen osiąganych przychodów.

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.02-18-0019/19-00 
Całkowita wartość projektu: 487 449,00 PLN 
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 336 855,00 PLN