Zwiększenie elastyczności systemu

Zwiększenie elastyczności systemu zatrudnieniowego może zapewnić wielostronne korzyści wszystkim uczestnikom rynku pracy. Efekty uzależnione są natomiast od przyjętej strategii deregulacji.

Należy podkreślić, że ani deregulacja i decentralizacja jako środek, ani elastyczność rynku pracy jako cel nie mają charakteru aksjomatu, lecz muszą być postrzegane w kontekście logiki funkcjonowania gospodarek rynkowych. Tej logice odpowiadają określone wymagania w dziedzinie elastyczności i stabilizacji, przy czym różnorodne modele teoretyczne przypisują różne wagi tym czynnikom. Generalnie chodzi o wspominaną już wcześniej zależność wskazującą na to, że deregulacja zwiększa elastyczność rynku pracy, która z kolei umożliwia wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczej działalności.

Gzy w Europie zostaną stworzone warunki dla przedsiębiorczej działalności? Przedsiębiorczość w krajach Unii Europejskiej ograniczona jest przez zbyt wysokie koszty pracy, spowodowane między innymi wysokim stopniem regulacji ich rynków pracy. W dyskusji dotyczącej środków zapewniających sukces na rynku pracy i sprzy-jających rozwojowi przedsiębiorczości można wskazać na dwie główne strategie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>