Związki zawodowe

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić zestaw podmiotów rynku pracy. W niektórych publikacjach zalicza się do nich nawet instytucje, których wpływ na rynek pracy jest pośredni . Można jednak wskazać na następujące podstawowe instytucje rynku pracy:

pracujących oraz reprezentujące ich związki zawodowe, pracodawców (firmy) i ich konfederacje, bezrobotnych i ich reprezentacje, publiczne służby zatrudnieniowe, włącznie z systemem ubezpieczeń od bezrobocia, inne podmioty wspierające równoważenie rynku pracy .

Szczególą rolę na rynku pracy odgrywają związki zawodowe, które zrzeszają pracobiorców w jednej organizacji reprezentującej ich interesy ekonomiczne i socjalne. Głównym celem związków zawodowych jest zawieranie układów zbiorowych pracy. Związki zawodowe posiadają też liczne kompetencje w zakresie określania ustroju zakładu pracy, reprezentacji personalnej oraz współzarządzania przedsiębiorstwem, nie mają natomiast z reguły zdolności prawnej. W zakresie ich struktury wewnętrznej miarodajne są regulacje wydane na podstawie kodeksu cywilnego. Także właściwość związku zawodowego zależy wyłącznie od tego, na jaką dziedzinę gospodarki została ona rozciągnięta w regulaminie związku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>