Zmiany w systemie edukacji a możliwości ich wykorzystania

Ostatnie dziesięciolecie w Polsce cechują istotne zmiany w systemie edukacji, czego wyrazem jest gwałtowny wzrost stopy skolaryzacji młodzieży w wieku 19-24 lata oraz rozbudowa różnych form kształcenia osób pracujących, bezrobotnych i starszych. Rosną nakłady oraz liczba doskonalących okresowo swe kwalifikacje zawodowe pracowników, co znacznie podnosi poziom powiązania edukacji z po-

trzebami praktyki. Warunkiem rozwoju tego typu edukacji jest jednak istnienie licznych miejsc pracy, umożliwiających łączenie pracy z edukacją, do czego na razie ustawodawstwo i organizacja pracy w Polsce nie stwarzają warunków .

Mówiąc o kapitale ludzkim w coraz mniejszym stopniu możemy go identyfikować z potencjałem kwalifikacyjnym, a w coraz większym – z kompetencjami. Oznacza to nie tylko określone przygotowanie zawodowe, ale i społeczne, moralno-oby- czajowe, pewien styl życia. Na kapitał ludzki składają się postawy, układy wartos’ci, zasady wyboru, współpracy i umiejętnos’ci realizacji celów. W społeczeństwie o łatwym dostępie do wiedzy coraz istotniejsze staje się jej przetworzenie i wykorzystanie. Mówiąc o jakości kapitału ludzkiego, musimy bardziej uwzględniać jego aspekt indywidualny i społeczny. Wyrazem tego jest uwzględnianie wartości zasobów ludzkich, odpowiednie kształtowanie ich kompetencji .

System edukacyjny ulega rozbudowie i łączy się to nie tylko z tworzeniem kapi-tału specyficznego (związanego z określoną pracą), ale i potrzebą kształcenia ogól-nego. Łączy się to z rozwojem usług, z przechodzeniem do gospodarki wiedzy, w której komunikacja odgrywa zasadniczą rolę. Nasuwa się pytanie, czy system edukacyjny przystosuje się sam do potrzeb gospodarowania wiedzą, czy też powinien antycypować zmiany struktuiy potrzeb w zakresie kształcenia? Tylko z pozoru jest ono retoryczne. Gospodarowanie wiedzą wymaga bowiem umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych w różnych warunkach i co najważniejsze – ukształtowania woli i motywacji na osiąganie sukcesu. Takie zmiany są możliwe tylko w warunkach ciągłego powiązania pracy z kształceniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>