Założenia metodologiczne

Celem badań była identyfikacja niedomagań kompetencyjnych osób pełniących funkcje wójtów gmin wiejskich zlokalizowanych w północno-wschodnim rejonie

Polski. Przedmiotem badań był stan kompetencji zarządzających gminami, zaś pod-miotem – wójtowie gmin. Problem badawczy zawierał się w następującym pytaniu: jaki jest stan kompetencji tworzących model kluczowych kompetencji menedżera samorządowego? Najpierw trzeba było jednak znaleźć odpowiedź na dwa pytania szczegółowe: jakie kompetencje tworzą model kluczowych kompetencji menedżera samorządowego? w jakich obszarach kompetencyjnych wójtów występują aktualnie największe niedomagania?

W świetle przyjętego celu oraz pytań szczegółowych sformułowano następującą hipotezę badawczą: potencjał kompetencyjny wójtów gmin wiejskich jest niski, głównie z powodu niedostatku wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania.

Badania przeprowadzono w latach 2000-2003. Zastosowano w nich metody: studiów literaturowych, sondażu diagnostycznego oraz samooceny. Techniką ba-dawczą były badania ankietowe oraz rozmowy z respondentami, natomiast narzę-dziem badawczym – kwestionariusz ankiety. Operacjonalizacji kompetencji tworzących model kluczowych kompetencji dokonano w oparciu o założenia metody Pareto. Kwestionariusze ankiet rozesłano do 149 wójtów gmin wiejskich północ- no-wschodniego regionu Polski. Zwrotnie otrzymano, a następnie poddano analizie ilościowej i jakościowej, 122 poprawnie wypełnione kwestionariusze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>