Wyniki badań

Kompetencje menedżerów zarządzających organizacjami samorządowymi wynikają z zadań stojących przed tymi jednostkami. Zadania te określone zostały w: ustawie z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996r., poz. 74 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z póź. zm.), ustawie z dnia 17 maja 1990r. – o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z póź. zm.), ustawie z dnia 24 lipca 1998r. – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), ustawie z dnia 22 marca 1990r. – o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z póź. zm.), statucie gminy, regulaminie organizacyjnym urzędu gminy, aktach wydawanych przez ograny gminy.

Gmina, będąca w myśl ustawy osobą prawną, realizuje zadania własne i zlecone. Zadania własne dotyczą zarządzania infrastrukturą techniczną (drogi, wodociągi itd.), społeczną (oświata, służba zdrowia, kultura) oraz sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego (policja, ratownictwo), natomiast zadania zlecane przez administrację państwową dotyczą szczególnie wydawania decyzji administracyjnych.

Organami gminy są: rada gminy, będąca organem stanowiącym, oraz zarząd gminy, powoływany z jednej strony do realizacji uchwał rady, a z drugiej do kierowania i nadzorowania jednostek wchodzących do struktur organizacyjnych gminy. Na czele zarządu gminy wiejskiej stoi wójt będący jednoosobowym organem wykonawczym. Wykonuje on uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>