Wykorzystanie instrumentów zarządzania

Współczesnego menedżera publicznego cechują zachowania przedsiębiorcze, przy czym niektórzy autorzy podkreślają innowacyjność w zarządzaniu publicznym .

Zatem przedsiębiorczy menedżer publiczny to ten, który realizuje swoje role menedżer-skie, wykorzystując instrumenty zarządzania publicznego, m.in. zarządzanie strategicz-ne, zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, czy też zarządzanie projektami.

Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w praktyce polskich organizacji. Badania empiryczne przeprowadzono w 2003 r. w dwóch województwach. Ich celem było poznanie tendencji w zakresie wykorzystywania w naszej rzeczywistości koncepcji zarządzania publicznego i doświadczeń krajów Unii Europejskiej, w tym wykorzystania nowoczesnych metod i technik w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Badaniami zostały objęte urzędy miast i gmin oraz posiadające najdłuższą tradycję licea ogólnokształcące (lub inne oferujące świadectwo dojrzałości), komendy powiatowe policji i straży pożarnej oraz szpitale powiatowe – tj. organizacje publiczne, których siedziby są zlokalizowane w miastach powiatowych. Po weryfikacji do analizy zakwalifikowano 170 kwestionariuszy. W analizie ograniczono się do przedstawienia niektórych wyników badań, związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością usług publicznych i zarządzaniem procesowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>