Wprowadzanie zmian innowacyjnych

Wiąże się on także z pewnym niezadowoleniem ze stanu istniejącego, skłaniającym do poszukiwania możliwości zmian. Jest to osobliwy stan ducha wyzwalający siłę do pokonywania przeszkód, zmian własnych przesądów i oporów, pozwalający działać w warunkach niepewności i ryzyka. Ten sposób myślenia nie jest cechą powszechną, wręcz przeciwnie – jest dobrem rzadkim, możliwym jednak do upowszechnienia pod wpływem sprzyjających

okoliczności, np. oddziaływania dobrego przykładu, optymizmu społecznego, szczególnych okazji, a czasami przymusu życiowego. Osobowość przedsiębiorcy pozwala przezwyciężyć przyzwyczajenia, stereotypy i rutynę, opiera się na radości tworzenia, poczuciu własnej wartości, optymizmie, zaufaniu do własnych możliwości i umiejętności. Większość badań wykazuje, że cechy te rzadko występują wśród bezrobotnych, zwłaszcza pozostających bez pracy w długim okresie . Częściej, zwłaszcza w skupiskach osób bezrobotnych, jak byłe ośrodki przemysłu ciężkiego, tereny popegeerowskie, stwierdza się występowanie syndromu wyuczonej bezradności, bierności, roszczeniowości, internalizację postaw właściwych dla środowisk zmarginalizowanych. Ta ostatnia cecha prowadzi do akceptacji stanu istniejącego, a tym samym eliminuje potrzebę poszukiwania możliwości jego zmiany. Potrzebę zmiany oddala także wysoki poziom samooceny stwierdzany wśród osób bezrobotnych z regionów o dużym bezrobociu, wynikający z porównania z innymi (inni też nie mają pracy, zatem nie jestem gorszy). Ta obserwacja zmniejsza również subiektywną deprywację potrzeb, a przecież dążenie do zaspokojenia potrzeb jest głównym motywatorem ludzkich działań. Jeśli nie odczuwa się deprywacji, znika potrzeba działania. Trudno także u osób bezrobotnych mówić o optymizmie, zaufaniu do własnych możliwości i umiejętności czy potrzebie przezwyciężania przyzwyczajeń i rutyny. Powyższe cechy myślenia przedsiębiorczego wśród bezrobotnych występują w zdecydowanym niedoborze. Jest to pierwsze, bardzo gęste dla tych osób sito selekcji kandydatów na przedsiębiorców.

Jest to wprowadzanie zmian innowacyjnych, radzenie sobie w zmiennych warunkach w sposób bardziej sprawny od innych. Cechy te mają ludzie określam mianem zaradnych, radzących sobie, dających sobie radę, czyli dostosowujących się do zmian warunków lub wyprzedzających przyszłe zmiany. Cechą przedsiębiorcy jest umiejętność wykorzystywania szans i unikania zagrożeń, skłonność i zdolność do pokonywania trudności, przełamywania oporów i ograniczeń, umiejętność działania w warunkach niepewności. Słowem, chodzi o to, by nie kończyć na pomyśle, ale mieć dość woli działania i środków, by pomysły konkretyzować i realizować. Wyraża się to w następującym ciągu elementów: (marzenia) pomysł – cele – działania.

Adam Lane | Listen and Stream Free Music, Albums, New Releases, Photos, Videos

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>