Większa elastycznością płac

pluralistycznym podejściem do relacji między pracodawcą a pracobiorcą, większą elastycznością płac i kosztów pracy niż w modelu scentralizowanym, co pozwala dostosować się firmie do warunków koniunktury/dekoniunktury,

większą zdolnością do tworzenia nowych miejsc pracy, dużą elastycznością zatrudnienia (choćby znaczną różnorodnością form tego zatrudnienia), nikłymi związkami lub też brakiem związków z polityką.

Ostatnia z wymienionych cech przekłada się na brak powodzenia w tworzeniu politycznych partii pracy. Wynika to w głównej mierze z wąskiej, ekonomicznej orientacji związków zawodowych w Ameryce, w której organizacje pracownicze są raczej aktorami ekonomicznymi niż społecznymi, a zatem nie są zainteresowane osiąganiem celów politycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>