Wewnętrzna systematyzacja składowych gospodarowania potencjałem ludzkim

Gospodarowanie potencjałem ludzkim dokonuje się poprzez realizację określonych działań w ramach przedstawionych wyżej składowych tego gospodarowania. Propo-zycję ujęcia elementów rzeczowych tych podobszarów przedstawiono w tabeli 2.

Waga, jaką przywiązuje się do realizacji określonych elementów rzeczowych bądź ich grup wiąże się z sytuacją przedsiębiorstwa uwarunkowaną okolicznościami, w jakich funkcjonuje. Tworzą je w istocie interesariusze, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Spełnianie przez przedsiębiorstwo ich zróżnicowanych oczekiwań i wymagań rzutuje na zakres i charakter podejmowanych działań dotyczących człowieka i pracy.

Układ podobszarów wraz z ich elementami odzwierciedla pewien logiczny ciąg działań oraz ukazuje wzajemne powiązania między nimi. Ani praca, ani ludzie nie mogą być rozpatrywani odrębnie. Potrzebne jest za każdym razem spojrzenie cało-ściowe. W ten sposób stworzona została kompleksowa, a przy tym – jak się wydaje

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>