Ważnym czynnikiem sukcesu jest gra w „otwarte karty”

Należy położyć nacisk na politykę informacyjną oraz zaangażowanie wszystkich w system kompetencji. Ważnym czynnikiem sukcesu jest gra w „otwarte karty” z pracownikami, czyli szeroko zakrojona akcja informacyjna.

Kluczowe w podejściu kompetencyjnym nie są modele, profile, ale wiedza o kompetencjach wśród kadry, która ich używa w bieżącej pracy. O sukcesie modelu kompetencji decyduje skuteczność menedżerska w jego używaniu, czyli sposób, w jaki menedżer wykorzystuje go do osiągania stawianych mu przez organizację celów. Zdaniem autorki, po wdrożeniu modelu kompetencji zmienia się rola działu perso-nalnego, który z pomysłodawcy rozwiązań staje się administratorem systemu zarzą-dzania kompetencjami. Przejawem sukcesu modelu w organizacji jest więc zarządzanie nim przez menedżerów i monitorowanie efektów przez dział personalny. System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania przedsiębiorczych zachowań pracowników

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>