W zarządzaniu procesami

a ponadto poszukuje się ewentualnych problemów w realizacji procesów i syste-matycznie je analizuje. Podejmuje się też systemowe działania korygujące oraz przedsięwzięcia doskonalące niektóre procesy.

W zarządzaniu procesami ogromną rolę odgrywa komputeryzacja. Tradycyjne, drukowane i pisemne formy przetwarzania informacji dominują jeszcze w co dziesiątej badanej organizacji. Również w co dziesiątej jednostce wszystkie procesy są skomputeryzowane na poziomie poszczególnych wykonawców, ale bez komunikacji wewnętrznej wykorzystywane jest jednostkowe oprogramowanie. Prawie w 80% badanych przypadków część procesów lub ich elementy są wspomagane komputerowo w niektórych komórkach, a informacje o klientach gromadzone są na nośnikach informatycznych. Taką sytuację trudno uznać za zadowalającą z punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych instrumentów zarządzania. Bardzo często komputery są wykorzystywane głównie jako maszyny do pisania. Zaledwie w dwóch organizacjach respondenci wskazali na oprogramowanie realizacji procesów w formie zintegrowanych baz danych, z wielodostępem w sieci wewnętrznej, co daje możliwość czerpania wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio z systemu informatycznego.

Analiza wyników badań wskazuje na zapoczątkowanie wdrażania zarządzania pu-blicznego w badanych organizacjach, lecz nie można mówić o junkcjonowaniu systemu zarządzania, bowiem poszczególne elementy nie stanowią jeszcze zwartej całości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>