W procesie planowania zasobów ludzkich

i umiejętnościami a satysfakcją klientów. Dla menedżerów stanowi to jedno z wyzwań przy zarządzaniu procesami przedsiębiorczości. Cytowana autorka pisze dalej, że szczególne znaczenie dla zarządzania obecnie i w przyszłości ma „kultura kapitału intelektualnego”, cechująca się m.in.: kreowaniem pracowników inteligentnych i uzdolnionych, o profesjonalnej wiedzy, przekładającej się na umiejętności decydowania i rozwiązywania zadań w organizacji .

O ile strategia, struktura i kultura tworzą ramy dla środowiska kształtującego przed-siębiorczość, o tyle procedury i metody stanowią narzędzia bezpośredniego od-działywania na postawy ludzi. Należy w tym miejscu podkreślić, że we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi istnieją możliwości kreowania postaw przedsiębiorczych przez opracowywanie odpowiednich procedur realizacji procesów personalnych i stosowanie adekwatnych metod i technik. Przyjmując, że kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród członków organizacji jest przejawem tworzenia wartości w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, można wskazać następujące działania ukierunkowane na osiąganie tego celu:

W procesie planowania zasobów ludzkich – określenie profili kompetencyjnych zawierających cechy typowe dla postaw przedsiębiorczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>