W procedurze rozwoju personelu

W procedurze rozwoju personelu – stosowanie metod nabywania przez pra-cowników postaw i umiejętności przedsiębiorczych. W obszarze kształtowania stosunków pracy – tworzenie klimatu sprzyjającego postawom przedsiębiorczym.

W obszarze doskonalenia organizacji i zarządzania funkcją personalną – tworzenie rozwiązań stymulujących kształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez odpowiednie określenie ról głównych podmiotów – partnerów w procesie zarządzania kapitałem ludzkim.

Każde w omówionych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim może być wy-korzystane do kształtowania postaw przedsiębiorczych. To, czy tak się stanie, zależeć jednak będzie od jakości i sposobu stosowania danego instrumentu. Może to oznaczać potrzebę rewizji utrwalonych wyobrażeń o istocie tych narzędzi. W tabeli 2 przedstawiono kierunki zmian w myśleniu o omówionych w tym opracowaniu narzędziach zarządzania kapitałem ludzkim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>