W okresie poprzedzającym polską transformację

powiednio rozdzielić, utworzyć miejsca pracy (przy jednoczesnym rozpatrzeniu możliwości realizacji określonych zadań poza przedsiębiorstwem), a następnie sko-ordynować przebieg tej pracy, również poprzez właściwy dobór ludzi. Tak więc identyfikacja samej pracy, jej rodzaju, trudności i ilości oraz zorganizowanie jej przebiegu, stanowi w każdych okolicznościach właściwy początek realizacji funkcji personalnej, łącznie z tworzeniem odpowiednich warunków pracy oraz świadomym nadawaniem kulturze organizacyjnej pożądanych cech.

W okresie poprzedzającym polską transformację omawiane „spojrzenie” było bardziej symetryczne. Znajduje to odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu z tamtych lat. U podstaw ujawniających się z początkiem lat 90. uproszczeń i ograniczeń leży koncentracja na finansowo-marketingowych aspektach funkcjonowania przed-siębiorstwa, przy jednoczesnej marginalizacji potrzeby podmiotowego podejścia do pracownika.

W warunkach swobody gospodarczej ważne stają się inicjatywy mające zachęcać, a jednocześnie przekonywać kadrę kierowniczą przedsiębiorstw do podejmowania określonych działań, istotnych z punktu widzenia ich interesu. Należy do nich przedstawiona w tabeli 2 próba kompleksowego ujęcia obszaru „człowiek i praca”, która uwidacznia wielość jego elementów, a przy tym potencjalny, szeroki zakres powiązań pomiędzy nimi. Owo ujęcie może więc być traktowane jako narzędzie identyfikacji problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej oraz kreowania sposobów ich rozwiązywania. Z tej perspektywy warto je także rozpatrywać jako impuls do podejmowania określonych działań w procesie przedsiębiorczości. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji dostosowywania się polskich przedsiębiorstw do standardów unijnych, w których eksponuje się dbałość o środowisko pracy, jak i uwzględnianie potrzeb człowieka w miejscu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>