W co siódmej organizacji istnieją procedury oceny

Natomiast w mniej niż 5% stosowane są standardy dla wszystkich usług, istnieje system monitorowania, klienci o tym wiedzą, przeprowadzane są badania aspiracji mieszkańców. Jednak w żadnej badanej organizacji mieszkańcy nie mają rzeczywi-stego wpływu na standardy usług.

W co siódmej organizacji istnieją procedury oceny jakos’ci świadczenia usług, obejmujące standardy, plan usług, procedury oceny kosztów. Procedury polepszania jakości świadczenia usług, obejmujące te same elementy, występują w co piątej badanej organizacji. Również w co piątej nie tylko procedury te istnieją, ale również mieszkańcy są o tym informowani. Stan optymalny, czyli stosowanie procedur poprawy jakości świadczenia usług, obejmujących standardy, plan usług, ocenę kosztów, prowadzenie procesów doskonalenia w porozumieniu z interesa- riuszami, występuje w mniej niż 5% organizacji.

Zarządzanie procesowe należy do najnowocześniejszych instrumentów zarządzania publicznego. Na podstawie badań można stwierdzić, że wiedza o procesach za-chodzących w organizacji bezpośrednio wiąże się z ważnym elementem zarządzania publicznego, za jaki uznaje się orientację na klienta-obywatela. Upowszechnienie wiedzy o procesach niewątpliwie wynika też z zainteresowania systemami zapewniania jakości z rodziny ISO. Ponadto zauważono, że w wielu przypadkach problemy zarządzania nie są powodowane trudnościami w realizacji samych zadań, ale wynikają z procesu realizacji wzajemnie ze sobą powiązanych i jednocześnie współzależnych zadań, następujących po sobie lub realizowanych równolegle wraz z określeniem ich kolejności i zakresu współdziałania wykonawców zadań cząstkowych, których wspólny rezultat służy osiągnięciu celu organizacji .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>