W badanym okresie samorządowcy najczęściej uczestniczyli w szkoleniach

Na kolejnych miejscach pod względem wielkości luki kompetencyjnej zanotowano umiejętności planowania i organizowania pracy (- 1,05 pkt.), szybkiego i trafnego podejmowania decyzji (- 0,97 pkt.) oraz motywowania do działań (- 0,77 pkt.). Wymienione kompetencje są ściśle ze sobą powiązane i powinny stanowić podstawowe umiejętności każdego kierownika. Jeżeli do tych niedomagań doda się jeszcze zdiagnozowaną lukę w kompetencji kreatywność (- 0,6 pkt.), to otrzymany profil kompetencji wójta wskazuje, iż jest on osobą działającą nieefektywnie.

Powyższy stan mógłby ulec szybkiej zmianie, gdyby zarządzający gminami byli nastawieni na ciągłe doskonalenie własne oraz podległych pracowników. Niestety, w tej kompetencji zanotowano również niekorzystne odchylenie (- 0,67 pkt.) pomiędzy stanem uznanym w samoocenie za pożądany i stanem aktualnym. W rozmowach wójtowie podkreślali, że są pozytywnie nastawieni do rozwoju, jednakże gminne bu-dżety nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb szkoleniowych. W tym miejscu należy podkreślić, że z każdym rokiem wzrasta intensywność szkoleń. Z udostępnionych sprawozdań gminnych wynika, że w 1998 r. średnio rocznie w jednej gminie szkoliło się w formach kursowych od 15 do 20 samorządowców, a w 2002 r. już około 50. Ten znaczący, aczkolwiek nadal niewystarczający wzrost ilościowy spowodowany jest głównie finansowaniem niektórych szkoleń ze środków unijnych.

Ilościowy wzrost szkoleń nie idzie niestety w kierunku doskonalenia technik zarzą-dzania. W badanym okresie samorządowcy najczęściej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu regulacji prawnych, zasad finansowania, pozyskiwania środków unijnych oraz zamówień publicznych. Oczywiście, doskonalenie wymienionych obszarów jest ko-nieczne, ale dotyczy ono raczej „rzemiosła”, a nie umiejętności zarządczych. Podczas kursów szkoleniowych samorządowcy zdobywali przede wszystkim nową wiedzę (98% wskazań). Zdaniem 73% respondentów doskonalono również konkretne umiejętności. Natomiast najmniejszą wagę zwracano na kształtowanie pożądanych cech osobowości (2% wskazań) oraz postaw i zachowań (5% wskazań).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>