W 40% organizacji

W 40% organizacji nie dokonano formalnej identyfikacji realizacji kluczowych procesów, brak opisów procedur i mimo że dostrzega się problemy w załatwianiu spraw, to działania korygujące nie są podejmowane. Analizując zgromadzony materiał, nie odnotowano wysokiego poziomu zarządzania procesami, gdyż nie stosuje się właściwych mierników, nie przewiduje problemów, które mogą się pojawić w realizacji procesów oraz nie podejmuje systematycznych działań doskonalących

i rozwojowych. W ponad jednej trzeciej przypadków procesy zostały co prawda zidentyfikowane i mimo, że problemy w załatwianiu spraw są dostrzegane, organizacje ograniczają się do podejmowania nieformalnych i niesystemowych działań korygujących

i to w odniesieniu do niektórych procesów. Z kolei tylko w 18% badanych organizacji procesy zostały zidentyfikowane i opisane, realizuje się w nich formalne procedury i analizuje problemy, a także podejmuje systemowe działania korygujące. Za dobrą należy uznać sytuację w 6% badanych organizacji, w których oprócz już wymienionych elementów ustalono także odpowiednie mierniki jakości procesów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>