Uporządkowanie działań

dbałości o sprawną komunikację wewnętrzną, przejawiającą się w pożądanych zachowaniach kierownictwa oraz pracowników, kształtowania kultury organizacyjnej w kierunku sprzyjającym realizacji zasady racjonalnego działania.

Uporządkowanie działań, które wiążą się z pracą wykonywaną przez ludzi w jednostkach gospodarczych, znalazło wyraz w zakresie przedmiotowym tego go-spodarowania (tab. 1). Ujęcie to uwypukla konieczność wieloaspektowego spojrzenia na obecność człowieka w procesie pracy. Ważna jest perspektywa zarówno organizacyjna (przeplatająca się z techniczną), jak i społeczna oraz ekonomiczna. Zarysowany splot działań ma także swoje tło socjologiczno-psychologiczne, znajdujące odbicie przede wszystkim w kulturze organizacyjnej.

Ponadto, jak widać, części składowe gospodarowania potencjałem ludzkim powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem nie tylko elementów wykonawczych, ale i regulacyjnych. Takie kompleksowe podejście może być gwarantem trafnego identyfikowania i rozwiązywania problemów w analizowanym obszarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>