Uczestnictwo w badaniu

po pierwsze – „większość badaczy społecznych na przestrzeni ostatnich dwustu lat badała samych siebie, jakkolwiek by się oni nie określali (…), ci, którzy badali „obcych” wykazywali tendencję do określania owych obcych jako odzwierciedlenia bądź przeciwieństwa siebie samych”,

a po wtóre – „do teoretycznego wnioskowania nauk społecznych (…) zostały wbudowane założenia, z których wiele obejmowało nieuświadomione sądy a priori, lub tryby wnioskowania nie posiadające ani teoretycznego, ani em-pirycznego uzasadnienia”.

Uczestnictwo w badaniu polskich kierowników zagranicznych badaczy nie musi łączyć się tylko z negatywami. Ich niezaangażowane i obiektywne spojrzenie z ze-wnątrz oraz swoisty „stan wyobcowania” mogą powodować – jak pisał wybitny poeta Z. Herbert – że ich „wzrok reaguje szybko na przedmioty i zdarzenia najbardziej banalne, które (…) jakby nie istniały”. Mogą więc oni dostrzec ważne atrybuty bada-nych obiektów i zjawisk, które dla tubylców są tak oczywiste, iż stają się niedefinio- walne oraz niezauważalne. Obcy badacze mogą dać gwarancję, iż w badaniach prze-mówi rozum, a nie serce. Nie tak łatwo jest spojrzeć na samego siebie (swoją narodową kulturę), spełniając warunki obiektywnej „obserwacji” i interpretacji pozyskanych danych (w doświadczeniu czy też przeprowadzonym – nawet według obowiązujących aktualnie zasad metodologicznych – postępowaniu badawczym).

Wyłożone wyżej racje spowodowały taki, a nie inny wybór badań, których wyniki posłużą do skreślenia sylwetki rodzimego kierownika. Uczestnictwo polskich badaczy w międzynarodowych programach badawczych zapewniało pluralizm poglądów i idei zarówno uświadamianych, jak i bezwiednych i niewerbalizowalnych (wiedzy ukrytej), ich ścieranie się oraz merytoryczne uzgadnianie ukierunkowane na realizację konkretnych celów badawczych. W ten też sposób mogła pojawić się synergia podejść badawczych określonych jako etic i sernic, co korzystnie rokowało dla trafności i rzetelności pozyskiwanych danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>