Tworzenie wartości

-2. Spośród ośmiu kluczowych kompetencji menedżerów samorządowych, aż w siedmiu zanotowano znaczące rozbieżności pomiędzy poziomem pożądanym a aktualnym. Pięć z nich dotyczy wiedzy i uiniej ętności w zakresie zarządzania. W samoocenie wójtów największe niedomagania kompetencyjne występują w obszarze myślenia systemowego i umiejętnościach podejmowania decyzji.

Powyższe wnioski mają charakter poznawczy i aplikacyjny. W oparciu o nie można trafniej ocenić potrzeby szkoleniowe tych, którzy już pełnią funkcje wójtów, oraz precyzyjniej kształtować profil kompetencyjny potencjalnych kandydatów do sprawowania kierowniczych funkcji w jednostkach samorządowych. Zidentyfikowany profil kompetencji kluczowych można wykorzystać również w procesach rekrutacji i selekcji oraz przy ocenianiu i wynagradzaniu samorządowej kadry kierowniczej.

Tworzenie wartości w pierwszym z wymienionych obszarów odbywa się poprzez działania związane z planowaniem kapitału ludzkiego, pozyskiwaniem pracowników, ich ocenianiem, rozwojem, wynagradzaniem, realokacją, komunikowaniem się, kształtowaniem relacji międzyludzkich. Ważną sprawą w tym obszarze jest określenie źródeł pozyskiwania kapitału ludzkiego, którymi są nie tylko pracownicy, ale wszyscy zatrudnieni, tj. osoby świadczące określone usługi na podstawie umowy agencji, o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego i innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>