Trendy demograficzne

Postęp technologiczny „przeorganizowuje” także obraz gospodarki, dzieląc po-szczególne sfery na gałęzie rozwojowe i schyłkowe. Gałęzie rozwojowe są oparte w dużej mierze na potencjale intelektualnym zatrudnionych w nich osób, w gałęziach schyłkowych rola kapitału ludzkiego (oraz kapitału intelektualnego) jest nieznaczna. Rządowe Centrum Badań Strategicznych szacuje, że do roku 2010 zapotrzebowanie na zawody nie wymagające wysokiej wiedzy będzie malało rocznie średnio nawet o ok. 5%, natomiast wzrost popytu na pracowników wiedzy może nawet wynosić ok. 8,3% .

Trendy demograficzne wskazują, iż społeczeństwa Europy gwałtownie się starzeją, a od dłuższego już czasu (od ponad dekady) przyrost naturalny w większości krajów Europy ma wartości zerowe, czasem nawet ujemne, np. w Niemczech. Szacunki przeprowadzone w 1999 r. w 15 krajach UE wykazały, że populacja osób pracujących nie ulegnie zmianie pomiędzy rokiem badania a rokiem 2020, lecz liczba osób w wieku między 25 a 50 lat spadnie o jedną ósmą (z 139 min do 122 min) . Na podstawie danych demograficznych można wysnuć wniosek o wydłużeniu się przeciętnej długości życia i o relatywnie lepszej kondycji osób starszych, która pozwala pozostawać im dłużej aktywnymi zawodowo .

Efektem starzenia się społeczeństw i pozostawania kadr dłużej na rynku pracy jest konieczność uaktualniania posiadanej wiedzy i kwalifikacji, a także konieczność przekwalifikowywania się pracownika, nawet kilkukrotnego, w czasie trwania jego życia zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>