Transformacja systemu

transformacja systemu społeczno-gospodarczego, w tym ograniczanie roli pań-stwa, zmniejszanie dotacji budżetowych w wielu dziedzinach po 1990 r.,

procesy decentralizacji w administracji publicznej, w tym wzrost odpowiedzialności władz regionalnych i lokalnych za zaspokajanie potrzeb społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego,

ustawowe wymogi tworzące warunki do wdrażania elementów zarządzania pu-blicznego, np. obsadzanie naczelnych stanowisk kierowniczych w drodze kon-kursu, formalne potwierdzanie kompetencji w zakresie zarządzania jako warunek awansu na stanowiska kierownicze,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>