Tolerancja wobec niepewności

Zmiany miały na celu zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa. Jednak uzyskana w ten sposób elastyczność okupiona została niepewnością, wynikającą ze złożoności struktur, zmienności procedur oraz ujawniającej się nowej osi konfliktów miedzy ośrodkami władzy a względnie autonomicznymi ośrodkami przedsiębiorstwa. Okazało się zarazem, że niepewności nie da się zlikwidować i trzeba się nauczyć z nią żyć.

Tolerancja wobec niepewności, konfliktów i rozwiązań sytuacyjnych pociąga za sobą konieczność ograniczania szczegółowości w procesie zarządzania. Ogólne reguły zajmują miejsce szczegółowych poleceń. W coraz większym zakresie regulatorem działań staje się system norm i wartości indywidualnych i organizacyjnych, który uznany został za główną siłę motoryczną organizacji.

W ujęciu systemowym przedsiębiorstwo traktowane jest jako system złożony z współzależnych elementów, między którymi zachodzą różnorodne relacje. Przed-siębiorstwo nie działa w izolacji, lecz pozostaje w stałej relacji z otoczeniem, dzięki obustronnej wymianie energii i informacji. Mówiąc o związkach z otoczeniem warto zaznaczyć, że w omawianych wcześniej systemach zarządzania przedsiębiorstwo traktowane było jako niezależna jednostka, która prowadzi grę z otoczeniem w ramach pewnych ogólnych zasad. W miarę, jak w otoczeniu przedsiębiorstwa pojawiają się grupy nacisku (np. rząd, stowarzyszenia konsumentów czy ekologów, związki zawodowe) perspektywa niezależności przedsiębiorstw traci na aktualności. Efektem działań różnorodnych grup nacisku w otoczeniu przedsiębiorstwa było żądanie działania społecznie odpowiedzialnego. Wyrazem tego jest postulat tzw. przeźroczystej organizacji (glass Corporation), a więc przedsiębiorstwa, którego decyzje i działania można swobodnie obserwować z zewnątrz. Dodatkowym aspektem tego problemu jest postulat ciągłej legitymizacji wobec otoczenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i procesu zarządzania.

Ponieważ współczesne przedsiębiorstwo jest siecią współzależnych graczy o niejednakowych celach i interesach, nieuniknione stają się przetargi, konflikty i kompromisy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>