Teoretyczny model

Teoretyczny model – listę 51 kompetencji wójta zbudowano w oparciu o studia literaturowe oraz zakresy zadań opisanych w wyżej cytowanych dokumentach nakre-ślających zadania i kompetencje gmin. Listę tę poddano w badaniach pilotażowych weryfikacji warstwowej na podstawie opinii wójtów. Zweryfikowaną listę, zawierającą 37 kompetencji, podzielono na trzy podzbiory, tj. kompetencje profesjonalne (wiedza i umiejętności zapewniające sprawne i skuteczne kierowanie organizacją), społeczne (wiedza na temat postaw i zachowań jednostek i zespołów oraz umiejętność powodowania działań zgodnie z celami organizacji i jej członków) oraz biznesowe (zdolności przedsiębiorcze prowadzące do zyskownych działań).

Podział kompetencji na różne podzbiory jest zawsze sprawą umowną. W tym opracowaniu wprowadzono go w celu zbadania wewnętrznej struktury kompetencji. Uzasadnieniem poczynionego podziału są następujące okoliczności:

-1. Gminy poprzez swoje jednostki organizacyjne prowadzą działalność usługową i gospodarczą. Jednym z zadań wójta jest nadzorowanie i kontrolowanie poprawności działania tych jednostek. Do rzetelnego wykonywania tych funkcji niezbędna jest profesjonalna wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania organizacjami gospodarczymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>