System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego

Relacje pomiędzy systemem edukacyjnym a jakością kapitału ludzkiego nie mają tylko jednokierunkowego charakteru. System edukacyjny wpływa niewątpliwie na jakość kapitału ludzkiego w danym społeczeństwie, ale jego realizacja jest zależna od poziomu nakładów a ten z kolei zależy od wykorzystania kompetencji i wiedzy pracowników oraz od sprawności całego systemu, w którym funkcjonują.

Zasadniczą część systemu edukacyjnego stanowi nadal system szkolny, funkcjonujący w układzie klasowo-lekcyjnym. Jego zasady zostały sformułowane przez Amosa Komeńskiego znacznie wcześniej niż pojawiły się warunki ich powszechnej realizacji. Założeniem układu klasowo-lekcyjnego jest podział uczniów na klasy wg wieku

– uważany za zasadniczą determinantę poziomu rozwoju intelektualnego i społecz-nego. Wyodrębnienie przedmiotów, podział materiału na małe jednostki, ułatwia uczniom przyswojenie, a nauczycielowi kontrolę pomiaru uzyskanej przez nich wiedzy, pozwala na bieżące wyodrębnianie różnic w stopniu przyswojenia materiału czy nabywaniu umiejętności. Uporządkowane zgodnie z zasadami systemu klasowo-lek-cyjnego kształcenie przygotowuje też do działania w sposób zorganizowany. Wynika to nie tylko z podziału na klasy, przedmioty, lekcje, ale również z pełnienia przez uczniów ról społecznych w grupach rówieśniczych. Wdraża się ich w ten sposób do funkcjonowania w zespołach, skłania do posłuszeństwa w imię potrzeb organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>