Strukturalizacja obszaru gospodarowania potencjałem ludzkim

Znaczenie człowieka w przedsiębiorstwie jest coraz częściej i dobitniej podkreślane w literaturze z zakresu zarządzania. Tym samym coraz większą rolę przypisuje się realizacji funkcji personalnej, której treścią jest pozyskiwanie i kształtowanie pracowników oraz stymulowanie ich zachowań pod kątem angażowania się w re-alizację celów przedsiębiorstwa. Ludzie zostali bowiem uznani za główny podmiot ożywienia i rozkwitu współczesnej praktyki gospodarczej.

Rozwiązania dotyczące rozwoju myśli teoretycznej nad ludźmi w organizacjach, powiązane z identyfikacją etapów praktyk personalnych znajdują swój wyraz głównie w prezentacjach ewolucji funkcji personalnej, ukazujących zmiany w interesującym nas obszarze . Stwierdza się, że najnowsza jest strategiczna wersja funkcji personalnej. Następuje w niej także odniesienie do składników, tj. elementów rze-czowych tej funkcji, przy jednoczesnym ukazaniu ciągłej aktualności zestawu tych elementów. Korekty dokonywane w obrębie poszczególnych elementów sprowadzają się w istocie do rozwijania bądź uzupełniania ich treści. W ten sposób następuje wzbogacanie wytycznych działania oraz praktyki, a przez to rozwój funkcji personalnej . A. Pocztowski uwypukla przy tym także stosowanie bardziej profe-sjonalnych metod i technik rozwiązywania kwestii personalnych .

Dominacja w literaturze przedmiotu problematyki dotyczącej omawianej funkcji ujawnia pewną odrębność w traktowaniu człowieka i wykonywanej przez niego pracy. To często rozdzielane i osobno analizowane grupy zagadnień. Teoretycznie jest to oczywiście możliwe, a nawet płodne. W istocie jednak praca i człowiek wzajemnie się warunkują. Pomijanie tych relacji i koncentrowanie się na funkcji personalnej, w ramach której rozpatruje się kwestie dotyczące ludzi, powoduje niejako zatracenie naturalnej podstawy ich „pobytu” w przedsiębiorstwie, jaką jest wykonywana przez nich praca. Może to rodzić określone słabości i bariery w sprawnym i skutecznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>