Specyficzne cechy rynku pracy

W rozważaniach modelowych zakłada się, że w gospodarce przeważają warunki idealnej konkurencji, w której każdy orientuje się na maksymalizację zysków, pod-mioty gospodarcze mają pełen dostęp do niezbędnej informacji oraz mogą bez

ograniczeń decydować o swojej ofercie sprzedaży i źródłach zakupu. Ponadto przyjmuje się, że w gospodarce występuje zestaw gwarancji i zabezpieczeń, pozwala-jący uniknąć wszelkiego ryzyka i niepewności. W teorii ekonomii mówi się o pierwotnej zawodności rynku w sensie odchyleń od modelu pełnej konkurencji, które prowadzą do zakłóceń w oddziaływaniu sił rynkowych (defekt stabilizacyjny) lub perturbacji w poziomie konkurencji i tym uzasadnia się konieczność państwowej regulacji . Biorąc to pod uwagę, na rynku pracy ustanowiono przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony stosunku pracy, związków zawodowych, pośrednictwa pracy, ubezpieczeń od bezrobocia i sądownictwa pracy. Przez ustawodawstwo pracy ukształtowane zostały specyficzne normy i warunki powoływania instytucji socjalnych. Stronom rynku pracy przypisano ustawowe prawa, których przestrzeganie zapewniła władza sądownicza.

Regulacje dotyczące rynku pracy znalazły swoje odbicie w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowym Pakcie o Prawach Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej oraz Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niezależnie od stopnia in-terwencji państwa na rynku pracy, ustala ono – poprzez system prawny – normy okre-ślające zakres i charakter praw pracowniczych, pole działania związków zawodowych i konfederacji pracodawców oraz rolę agend rządowych w rokowaniach zbiorowych. Państwo wyznacza główne zasady indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy po-przez ustawodawstwo pracy, precyzujące prawa i obowiązki związków zawodowych i pracodawców, w taki sposób, aby została zachowana równowaga sił.

One comment to Specyficzne cechy rynku pracy

  • Bibus  says:

    Najwieksza specyfika rynku pracy jest to ze nie ma na nic pracy, dziekuje dobranoc

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>