Siła zespołu w strukturze sieciowej

Siła zespołu w strukturze sieciowej wynika nie z eliminowania, lecz wzmacniania od-mienności jego członków. Oczekuje się wniesienia czegoś nowego, także w sferze relacji społecznych, co może okazać się pożyteczne dla właściwej realizacji projektu.

Opozycyjna w stosunku do konformizmu norma niezależności oznacza, że jed-nostka nie powinna kierować się normami grupowymi, z wyjątkiem tych, które uzasadnione są za pomocą racjonalnych argumentów. Dlatego w tymczasowych zespołach zadaniowych większość decyzji zapada na podstawie konsensu. Wszyscy muszą być przekonani, że dokonany wybór jest w danej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. Muszą być przekonani, a nie przegłosowani dlatego podejmowanie decyzji większością głosów nie uznaje się za racjonalne. Tak silna troska o końcowy efekt pracy zespołu jest związana z jego bezpośrednim wpływem na pozycję wszystkich jego członków na rynku pracy. Jeśli jest to efekt znakomity, byli człon

kowie zespołu mogą przebierać w atrakcyjnych propozycjach uczestnictwa w no-wych zespołach. Jesłi jest to efekt kiepski – mogą oni niekiedy długo czekać na ja-kąkolwiek ofertę współpracy. Efekt pracy zespołu, a nie poczucie wspólnoty jego członków, ma tutaj wartość największą.

Służą one nauczaniu umiejętności oporu wobec presji grupy i przełamywania skłon-ności do konformizmu. Szczególnie popularne stają się treningi asertywności, które są zaplanowanymi programami oddziaływań terapeutycznych, mających na celu modelowanie gotowości do wyrażania własnych potrzeb i poglądów. Indywidualizm w kolektywie oznacza indywidualną własność pracy w zespole, wynikającą z niezależności myślenia, którą traktuje się jako pomoc, a nie przeszkodę, w efektywnej kooperacji. Tylko wtedy, gdy pracownicy traktują pracę jak własny interes, mogą mieć poczucie odpowiedzialności za jej efektywność i perspektywy rozwoju, a także przejmują odpowiedzialność za własny rozwój.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>