Rozważania nad powiązaniem funkcji i zadań

W roku 1982 R. Boyatzic podjął rozważania nad powiązaniem funkcji i zadań z kompetencjami pracowników. Badaniom zostały poddane zachowania, które są po-trzebne do podjęcia się zadania, a tym samym wypełnienia wymagań funkcji. Kon-cepcja R. Boyatzica odnosi się do kompetencji jako do „potencjału istniejącego w człowieku, prowadzącego do takiego zachowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy, w ramach parametrów otoczenia organizacji, co z kolei daje pożądane wyniki” . Następne próby definiowania pojęcia kompetencji nawiązują do fundamentalnych zdolności i możliwości pracownika koniecznych do dobrego wykonania danej pracy (Fumham 1990), wszystkich związanych z pracą cech osobowości, wiedzy, umiejętności i wartości, na których bazuje dana osoba, aby dobrze wykonać powierzoną jej pracę (Roberts 1997) . R McLagan zdefiniowała kompetencje jako indywidualne zdolności człowieka i wyróżniła pięć kategorii zasobów, które są krytyczne dla wykonywania pracy o wysokiej jakości. Trzy kategorie dotyczyły umiejętności: właściwości fizycznych, iner-intrapersonalnych oraz kognitywnych. Pozostałe dotyczyły wiedzy ogólnobiz- nesowej oraz specjalistycznej. C. Woodruffe (1993) podkreślił wymiar behawioralny mający wpływ na efekty pracy, twierdząc, że „kompetencja odwołuje się do serii zachowań, które trzeba dobrać, aby w kompetentny sposób wykonać zadania i misję na danym stanowisku”. Podobną perspektywę przyjął C. Levy-Leboyer (1996), dla którego „kompetencje stanowią powiązanie z jednej strony między misjami do wykonania i przyjętymi zachowaniami wchodzącymi w grę, a z drugiej – niezbędnymi zaletami indywidualnymi, aby zachowywać się w zadowalający sposób”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>