Reasumując…

O sukcesie współczesnych firm przesądzają nie tyle systemy, struktura, utrwalone zasady i procedury, czy nawet nowoczesne metody i techniki, ile wybitne i w tym znaczeniu unikalne jednostki i funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa zespoły. Wartość kapitału ludzkiego wyraża się w jego przydatności do osiągania krótko-okresowej i trwałej przewagi konkurencyjnej. Z tego względu można wyróżnić operacyjny kapitał ludzki i kapitał strategiczny. Dla osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej niebagatelne znaczenie ma też unikalność kapitału ludzkiego, okre-ślana w kategoriach specyficznych umiejętności przypisanych do konkretnych osób dysponujących wiedzą spersonalizowaną, opartą na własnych doświadczeniach, umiejętnościach, systemie wartości i intuicji. Zdobywanie tych umiejętności następuje w wyniku specyficznych procesów uczenia, ukierunkowanych na realizację strategicznych celów i zadań konkretnego przedsiębiorstwa.

Rola kultury organizacyjnej w kreacji wartościowego i unikalnego kapitału ludzkiego jest coraz bardziej istotna. Procesy tworzenia kultury organizacyjnej uznaje się za jedną z funkcji zarządzania kapitałem i bodaj za jeden z najważniejszych czynników sukcesu współczesnej organizacji. W biznesie traktowanym jako rzeczywistość kulturowa człowiek nie jest jednym z czynników produkcji, ale autonomicznym, twórczym podmiotem, nieustannie interpretującym ową rzeczywistość. Sposób postrzegania i interpretowania rzeczywistości determinują modele mentalne (mapy poznawcze) członków firm, a głównie menedżerów.

Przyjęte w referacie założenia znajdują potwierdzenie w badaniach K. Oblója, prowadzonych od 1990 r. Wynika z nich, że wśród przyczyn zarówno sukcesów, jak i porażek przedsiębiorstw decydującą rolę odgrywa kultura organizacyjna i mapy poznawcze menedżerów . Na zawartość tych ostatnich wpływ mają indywidualne potrzeby, motywy i przeświadczenia jednostek o nich samych i o świecie, w którym żyją, oraz indywidualna zdolność uczenia się z sukcesów i porażek. Na kształtowanie się modeli mentalnych wpływ ma system zarządzania poprzez wykorzystywanie m.in. takich procesów, jak wzmacnianie, modelowanie czy konwersja wiedzy utajonej w jawną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>