Realizacja najlepszych nawet planów

Warunkiem osiągnięcia strategicznych celów firmy, w tym również w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, jest odpowiednia struktura organizacyjna, która powinna być spójna ze strategią.

Realizacja najlepszych nawet planów strategicznych zależy bowiem w dużej mierze od tego, w jaki sposób zostaną ustrukturyzowane zadania na stanowiskach pracy, jak zostaną ustalone zależności hierarchiczne i funkcjonalne, czy zapewniony będzie swobodny przepływ wiedzy pomiędzy różnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, czy też wiedza ta będzie poprzegradzana barierami i pozamykana w ich ramach. Uwzględniając powyższe uwagi można przyjąć, że struktura organizacyjna sprzyjająca kształtowaniu postaw przedsiębiorczych powinna charakteryzować się na-stępującymi cechami:

orientacją na klienta wyrażającą się tym, że poszczególne komórki posiadają jasno określonego odbiorcę swoich usług przyjęciem założenia, że tworzenie wartości i dostarczanie jej odbiorcom stanowi podstawowe kryterium wyodrębnienia i oceny komórek organizacyjnych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>