Przygotowanie do wykonywania pracy

Społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o przygotowanie do życia w danej społeczności – kształtowanie obywatela lojalnego wobec społeczeństwa czy państwa, które łożyło na jego wychowanie i wykształcenie, respektowania norm i zasad społecznych jako gwarancji bezpieczeństwa i utrzymania porządku społecznego, równanie szans w dostępie do oświaty itp.

Kulturowej. Zapewnia ona identyfikację z określoną społecznością poprzez język, znajomość historii. Pozwala dostrzec nie tylko odmienności w układzie wartości, ale i determinujące je czynniki, przez co ułatwia zrozumienie i po-szanowanie tzw. wartości humanistycznych, czyli pewnych kanonów kultury

i standardów zachowań. Ekonomicznej. Chodzi o przygotowanie do wykonywania pracy, która będąc pożyteczną dla innych zapewni w drodze wymiany usług możliwość zaspokojenia potrzeb materialnych, zwiększy wydajność pracy, a przede wszystkim zapewni egzystencję i możliwości dysponowania środkami materialnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>