Przedstawione wyniki badań w zakresie doskonalenia kompetencji

Przedstawione wyniki badań w zakresie doskonalenia kompetencji samorządowców wskazują, że w gminach wiejskich nie przykłada się należytej wagi do planowania rozwoju zawodowego. Plany taicie sporządzane są w zaledwie 39% badanych gmin, zaś w pozostałych szkolenia odbywają się na zasadzie akcyjności. Podobnie niekorzystne rezultaty uzyskano w badaniach gmin w Wielkopolsce (zob. D. Bartkowska-Nowak, J. Nowak). Powody ograniczające udział pracowników samorządowych w nieustannej aktualizacji kompetencji są zasadne, ale jednocześnie powinny stymulować racjonalne podejście do planowania rozwoju zawodowego, przejawiające się w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych oraz w dobrym rozeznaniu rynku szkoleniowego. Wybory ofert powinny być starannie przemyślane nie tylko pod kątem finansowym, ale przede wszystkim treściowym. Szkolenia powinny być zogniskowane wokół nabywania konkretnych umiejętności oraz kształtowania pożądanych cech, postaw i zachowań. Badania ukazały, że „miękkie” składniki kompetencyjne są marginalnie doskonalone.

Zgromadzony w postępowaniu badawczym materiał empiryczny umożliwił pozytywnie zweryfikowanie tej hipotezy. Ponadto przedstawione tu wyniki badań upoważniają do postawienia dwóch zasadniczych wniosków:

-1. W samoocenie menedżerów samorządowych najistotniejszymi w ich pracy kompetencjami są: kreatywność, myślenie systemowe, umiejętności planowania i organizowania pracy, znajomość problemów gminy, nastawienie na rozwój własny i współpracowników, umiejętność podejmowania decyzji, motywowanie do działania oraz okazywanie zaufania pracownikom. Kompetencje te tworzą portfel kompetencji kluczowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>