Przedsiębiorczość w Polsce

Obserwując praktykę działalności polskich firm można dojść do wniosku, że w Polsce występują równolegle dwie koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi,

które zostały ogólnie scharakteryzowane w poprzednich częściach artykułu jako modele europejski i amerykański, przy czym determinują one odmienny sposób spostrzegania przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej.

Te dwa podejście w firmach polskich uwarunkowane są wieloma czynnikami. Najbardziej oczywiste to położenie geograficzne naszego kraju oraz indywidualizm Polaków, zbliżony do amerykańskiego. Jednakże najistotniejsze znaczenie dla całościowego ujęcia problemu wydają się mieć takie czynniki, jak układ sił po-litycznych w polskim parlamencie, które decydują o kształcie uchwalanego prawa, polityka rządu, rynek pracy, aktywność związków zawodowych oraz własne przekonania właścicieli firm i kadr menedżerskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>