Przedsiębiorczość i zachowania przedsiębiorcze a pojęcie kompetencji

Pojęcie przedsiębiorczości, z uwagi na stopień złożoności, często wymyka się poza ramy precyzyjnych definicji. W literaturze przedmiotu przedsiębiorczość definiowana jest bardzo różnorodnie, m.in. jako: zespół cech, predyspozycja, postawa, talent, inicjatywa gospodarcza, działanie innowacyjne, określone zachowanie . Przedsiębiorczość jest jednak przede wszystkim procesem wykorzystywania szans, wymagającym określonego sposobu myślenia i działania . W najwęższym ujęciu przedsiębiorczość jest charakterystyką zarezerwowaną dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Analizując dokładnie to pojęcie można jednak dojść do wniosku, że działania przedsiębiorcze nie są ograniczone tylko do tej grupy. Przedsiębiorczość, a dokładniej działania przedsiębiorcze są właściwe również dla pracowników najemnych. Jak zauważają H. I. Grousbeck, M.J. Roberts i H.H. Stevenson, przedsiębiorczość jest procesem, poprzez który jednostki starają się wykorzystać szanse – zarówno samodzielnie, jak i będąc wewnątrz organizacji . Działania przedsiębiorcze dotyczyć mogą więc kadry różnych szczebli: menedżerów, koordynatorów

i specjalistów czy wreszcie szeregowych pracowników. Tak rozumiane działania przedsiębiorcze są pożądane wśród pracowników każdej niemal organizacji. Wykorzystanie pojęcia przedsiębiorczości pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi wymaga jednak jego precyzyjnej operacjonalizacji.

Przejawem podejmowania działań nakierowanych na wykorzystanie szans są za-chowania przedsiębiorcze, u podstaw których leżą określone charakterystyki jednostki. Większość osób przedsiębiorczych wykazuje takie cechy, jak: pewność siebie, chęć podejmowania ryzyka, elastyczność i zdolność adaptacji, umiejętność współpracy z innymi, niezależność, energiczność, inicjatywa, innowacyjność, myślenie perspektywiczne itp. Obserwowanie istnienia poszczególnych cech może okazać się trudne. Co więcej – samo posiadanie określonej cechy przez danego pracownika nie gwarantuje, że będzie on podejmował działania przedsiębiorcze. Stąd też działania te najlepiej można obserwować na poziomie zachowań wskazujących na wykorzystanie posiadanych cech przedsiębiorczych. Zachowania takie prowadzić będą do osiągnięcia określonych celów i korzyści, których uzyskanie definiuje osobę określaną jako „przedsiębiorczą”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>