Profil kompetencyjny podzbioru

Profil kompetencyjny podzbioru kompetencji kluczowych wykreślono na podstawie pomiaru pożądanego i aktualnego poziomu ich przyswojenia. Zastosowano pięciostopniową skalę, zaś metodą pomiaru była samoocena. Rozpiętość pomiędzy stanami wyznaczyła tzw. lukę kompetencyjną (tab. 2).

Empirycznie uzyskane wartości poziomów poszczególnych kompetencji wskazują, iż wszystkie wymagają doskonalenia. Aż pięć z nich, tj. myślenie systemowe, umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność podejmowania decyzji oraz motywowania pracowników, wynikają z braku wiedzy z dziedziny zarządzania. W badanej grupie wójtów nie było osób legitymujących się wykształceniem wyższym w naukach o zarządzaniu organizacjami i, jak się wydaje, jest to główną przyczyną niedomagań kompetencyjnych.

Zdiagnozowany stan należy uznać za wysoce niezadowalający. Największe od-chylenie nastąpiło w kompetencji myślenie systemowe. Stan ten powoduje, że wójtowie skupiają się na działalności operacyjnej, nie potrafią wybiegać w przyszłość i nie mają umiejętności planowania strategicznego. Co prawda większość gmin posiada opracowane strategie, ale były one wykonywane przez specjalistów zewnętrznych. Brak zaangażowania w sprawy przyszłościowe wynika z nieumiejętności widzenia całości oraz z kadencyjności władz gminy. Kadencyjność i – jak oświadczali respondenci w bezpośrednich rozmowach – „zdrowy rozsądek” nakazuje im skupianie się właśnie na bieżących sprawach, z któiych są rozliczani. Jednakże powyższe wytłumaczenia nie korespondują z niekorzystnym odchyleniem (- 0,71 pkt.) zanotowanym dla kompetencji znajomość problemów gminy. Brak dogłębnej znajomości problemów do rozwiązania może oznaczać małe zaangażowanie, nieumiejętność przewidywania i diagnozowania lub też nienadążanie za szybko zachodzącymi zmianami dotyczącymi wnętrza organizacji (zmiany uregulowań prawnych, zasad finansowania) oraz jej otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>