Procesy stabilizujące Kompetencje modyfikujące

Kompetencje odzwierciedlają również procesy biznesowe, które są rozumiane przez autorkę jako wiązki aktywnos’ci organizacji, w wyniku których klient dostaje wyrób o pożądanej przez niego wartości . Odzwierciedleniem konkretnego procesu biznesowego lub układu procesów biznesowych zachodzących w organizacji są kategorie, które charakteryzują poszczególne stanowiska bądź grupy stanowisk związane z danym procesem: specyficzne dla funkcji (funkcjonalne), zawodowe i procesowe.

Praktycy dążą do tego, aby definiując kompetencje nie ograniczać się do obecnej sytuacji firmy, ale uwzględniać przyszłe wyzwania na konkurencyjnym rynku. Tak więc wszystkie kompetencje można podzielić na: stabilizujące, które w przeszłości były silną stroną ludzi w firmie i powinny być utrzymywane, lub modyfikujące, które określa się na podstawie analizy słabych stron oraz przewidywania przyszłych wyzwań. Połączenie tej koncepcji z wcześniejszymi daje pełny obraz kategorii kompetencji w praktycznym ujęciu modelu kompetencji (rys. 1).

Warunki powodzenia w funkcjonowaniu modelu kompetencji w organizacji Doświadczenia polskich firm pokazują, że w trakcie prac nad projektem opartym na kompetencjach mogą wystąpić pewne problemy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>