Problemy we współdziałaniu

Znamiennym przykładem jest współdziałanie w realizacji i doskonaleniu procesów. I tak, w dwóch organizacjach wykonawcy działań cząstkowych poszukują problemów i systematycznie je analizują, podejmuje się w nich systemowe działania usprawniające oraz jednostkowe przedsięwzięcia doskonalące. W dalszych dwóch ponadto wypracowano efektywne mechanizmy współpracy wykonawców działań cząstkowych, którzy podejmują systematyczne kroki w kierunku doskonalenia realizowanych procesów, przewidując możliwe problemy we współdziałaniu. Zatem w mniej niż 5% badanych jednostek współdziałanie można ocenić jako dobre i bardzo dobre.

Problemy we współdziałaniu są systematycznie analizowane przez wykonawców działań cząstkowych i podejmuje się systemowe działania usprawniające w zakresie współdziałania w realizacji procesów w 35% organizacji. Natomiast w ponad połowie jednostek wykonawcy działań cząstkowych przekazują sobie informacje o wzajemnych niedociągnięciach, co jednak nie uruchamia współdziałania. Pojawiające się problemy są dostrzegane, ale podejmowane działania usprawniające w zakresie niektórych procesów są nieformalne i niesystemowe. W co dziesiątym przypadku brak jest współzależności pomiędzy realizatorami poszczególnych zadań nie są oni zorientowani na wymianę opinii o swoich działaniach. W tych organizacjach nie dokonuje się analizy współdziałania w realizacji procesów i jej doskonalenia.

W badanych organizacjach wciąż dominuje tradycyjne podejście do ich roli w życiu społeczno-gospodarczym (organizacje polityczne znalazły się poza przedmiotem zainteresowań). Obecną sytuację można zobrazować za pomocą piramidy z rozwartym kątem przy wierzchołku. Tylko bowiem w około dwóch procentach ba-danych przypadków można stwierdzić zaawansowanie we wdrażaniu zasad, metod

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>