Praca i życie prywatne

Następują zmiany w modelu życia i aspiracji ludzi. Praca i życie prywatne coraz częściej się przenikają, stąd też tematem szeroko dyskutowanym stało się wy-pracowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, rozumianym szerzej niż wyłącznie życie rodzinne, z uwzględnieniem np. potrzeby realizacji osobistych pasji i zainteresowań. Realizację tego celu mają umożliwić alternatywne metody organizacji pracy, np. elastyczny czas pracy, telepraca. Te nowe sposoby organizacji pracy wymagają nowych kompetencji pracowniczych, talach jak umiejętności organizacji własnego czasu, odporność na stres, elastyczność oraz umiejętności techniczne związane z obsługiwaniem biura w domu czy też biura wirtualnego. Konieczne jest także zapewnienie takich samych możliwości rozwoju dla osób, które wybrały atypowe formy zatrudnienia . W indywidualnym wymiarze zawodowym zmienia się typ kariery realizowanej przez pracowników, następuje odejście od zatrudniania w jednej firmie na rzecz budowania ścieżki kariery, w skład której wchodzi zatrudnienie nie tylko w różnych miejscach, lecz o różnej długości trwania.

Ten nowy rodzaj kariery (życia zawodowego), który można określić terminem portfolio profesjonalnego, wymusza konieczność stałego kształcenia się, ustawicznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Nieustająca akceleracja postępu technicznego wymusza stosunkowo częste zmiany treści i sposobu wykonywania pracy i pociąga za sobą konieczność uaktualniania posiadanych i nabywania brakujących kompetencji, aby możliwe stało się efektywne działanie przy szybko zmieniających się wymaganiach. Przedsiębiorczość – rozumiana jako suma działań przedsiębiorczych pracowników – w coraz większym stopniu determinuje zdolność konkurencyjną firmy w gospodarce i wyzwala potrzebę kreowania postaw przedsiębiorczych wśród wszystkich zatrudnionych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>