Poziom wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa

Z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych pod koniec 2002 roku wynika, iż zdecydowana większos’ć Polaków ma kontakt z informacjami o charakterze ekonomicznym (90% w reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, 97% w próbie nauczycieli i 84% w próbie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Percepcję tego typu wiadomości należy uznać za bierną, albowiem badani rzadko poszukują tej wiedzy samodzielnie. Aktywne poszukiwanie informacji ekonomicznych deklaruje jedynie co piąty respondent w próbie ogólnopolskiej, co trzeci wśród nauczycieli i tylko co dziesiąty uczeń.

Jednocześnie, co istotne, zdaniem badanych wiedza ekonomiczna pełni ważną rolę w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ponad 60% respondentów odpowiedziało, że taka wiedza jest ważna w życiu zawodowym, a aż 75% akcentowało znaczenie wiedzy w życiu osobistym. W grupie badanych nauczycieli prawie dziewięć osób na dziesięć odpowiedziało, że wiedza ekonomiczna jest ważna tak w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym. Podobną stabilizację, ale na niższym poziomie uzyskano w grupie uczniów. Dwie trzecie młodzieży ze szkół ponadgimnazjal- nych twierdzi, że wiedza ta ma dla nich znaczenie w życiu osobistym i w nauce. W grupie tej zauważalny jest największy udział osób (blisko 15%), które nie potrafią odpowiedzieć, czy wiedza ekonomiczna jest ważna w ich życiu, czy też nie.

Badani mają poczucie, że ich wiedza jest skromna i wymaga nie tyle ugruntowania, co podbudowania podstawami dotyczącymi ekonomii i dziedzin pokrewnych, co pozwoli im na lepsze zrozumienie funkcjonowania gospodarki rynkowej, ułatwi podejmowanie racjonalnych decyzji czy przyczyni się do zwiększenia przedsiębiorczości. Za taki stan odpowiada sposób zdobywania informacji o świecie, w tym z zakresu ekonomii. Wiedza jest podawana w niezbyt dużej ilości w trakcie uczestnictwa w powszechnej edukacji, a jedynie niewielka część społeczeństwa pogłębia ją w trakcie studiów czy samodokształcając się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>