Postęp technologiczny

zmiany w treści i sposobie wykonywania pracy. Globalizacja powoduje powstawanie międzynarodowych koncernów, wewnątrz których dochodzi do konfrontacji kultur organizacyjnych różnych krajów, czego efektem jest wypracowywanie ponadnarodowych standardów organizacyjnych, również w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Wpływ umiędzynaradawia- nia procesu produkcji oraz świadczenia usług nie pozostaje bez wpływu na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw o charakterze lokalnym. Wpływ ten ma charakter pośredni i jest wywierany m.in. poprzez zastosowanie nowych technologii i nowo-czesnych sposobów produkcji. W. Szymański stawia tezę o pozytywnym wpływie globalizacji na rozwój nie tylko poszczególnych państw i przedsiębiorstw funkcjo-nujących na ich terenie, lecz także na rozwój kapitału ludzkiego . Powołując się na teorię, iż kapitał ludzki należy do człowieka, który nim suwerennie dysponuje – autor stwierdza, że występuje relatywnie duży stopień suwerenności kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach i korporacjach na całym świecie oraz zauważa, że przemieszcza się on w mniej lub bardziej swobodny sposób.

Postęp technologiczny wymusza zmiany w organizacji rynku pracy poprzez upowszechnianie nowych metod produkcji oraz zmianę charakteru produkcji z modelu pracochłonnego na kapitałochłonny. Cechą charakterystyczną tego rodzaju działania jest wzrost znaczenia wiedzy i informacji oraz umiejętności efektywnego wykorzystywania ich w codziennej pracy. Można więc zauważyć proces powstawania nowego typu specjalizacji, która jest oparta na swobodnym posługiwaniu się wiedzą oraz technologiami służącymi jej efektywnemu wykorzystywaniu . Dodatkowym efektem postępu technologicznego jest ogólnie wyższy poziom wiedzy zawodowej pracowników wykorzystywanej w codziennej pracy, a w konsekwencji – konieczność regularnego aktualizowania posiadanej wiedzy. P.F. Drucker zauważa, że pracownicy wiedzy stają się nośnikami kapitału, a nie pracy, jak to miało miejsce do tej pory .

W skali przedsiębiorstwa zmiany te oznaczają konieczność restrukturyzacji, za-równo procesów produkcyjnych, jak i zarządczych, w tym zarządzania wyspecjali-zowaną wiedzą jako zasobem strategicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>