Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP

Na początku lat 90. zainteresowanie działalnością na własny rachunek było ogromne, co stanowiło jedną z ważniejszych przyczyn rozwoju polskiej gospodarki . Pracę w ramach samozatrudnienia wykonywało wówczas 26% wszystkich pracujących, podczas gdy w Unii Europejskiej tylko 11%. Zmieniające się w kolejnych latach warunki polityczne i gospodarcze nie sprzyjały jednak utrwalaniu się pracy na własny rachunek i dalszemu wzrostowi przedsiębiorczości, w rozumieniu rozpowszechniania się samozatrudnienia. Działania podejmowane przez rząd i parlament miały przede wszystkim na celu rozwój rynku pracy najemnej. Obecnie, mimo licznych deklaracji o działaniach podejmowanych w imię rozwoju przedsiębiorczości, polityka państwa zdaje się podtrzymywać jedynie uprzednio obrany kierunek. Słusznie zwraca uwagę L. Balcerowicz, że dobra polityka gospodarcza to przecież taka, która stwarza stabilne ramy dla korzystnych i długofalowych decyzji podmiotów gospodarczych i przy której ich wyniki finansowe zależą od własnej gospodarności, a nie od siły nacisku państwowego . Próba pójścia śladem państw opiekuńczych zdaje się zawodzić. Wystarczy spojrzeć na obecne problemy gospodarki niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej czy holenderskiej. W tym kontekście chyba trudno się dziwić, że nie przybywa pracodawców.

Warto zatem zastanowić się, co na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce sądzą sami zainteresowani. Oto ich opinie:

W latach 1998-1999 Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP przeprowadziła badania, z których wynika, że środowisko sektora małych i średnich przed-siębiorstw wyraża brak akceptacji dla państwowych, odgórnych regulacji wpro-wadzanych w stosunki pracy. Ich koszt jest oceniany przez przedsiębiorców bardzo wysoko. Ponadto właściciele małych firm wskazują, iż doświadczają licznych problemów w pozyskiwaniu wykwalifikowanych i dobrych pracowników. Pracodawcy sektora MSP oferują stosunkowo niższe wynagrodzenia od sektora dużych firm. Obniżenie obciążeń fiskalnych mogłoby podnieść ich konkurencyjność i ułatwić przyciągnięcie do pracy odpowiedniej kadry .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>