Podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne

Kultura organizacyjna jest pojęciem wielowymiarowym, trudnym do zdefiniowania, obejmującym różne elementy (składniki). W ujęciu E. Scheina stanowi zbiór wartości i norm podzielanych przez wszystkich członków organizacji, oddziaływujących na ich sposoby myślenia, odczuwania i zachowania, który został przyswojony w procesach adaptacji do otoczenia i integracji wewnętrznej przedsiębiorstwa . Kultura organizacyjna pozwala pracownikom odnaleźć się w organizacji, jest podstawą rozumienia przez nich rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, stanowiącej otoczenie przedsiębiorstwa. Kultura pozwala na identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem, a nawet na internalizację wartości uznawanych w przedsiębiorstwie, wtedy gdy pracownik czym wzorce organizacyjne składnikiem swojej osobowości. Bowiem w sensie podmiotowym, ujętym strukturalnie, kultura jest wyposażeniem psychicznym ludzi, ich ukształtowaniem intelektualnym. Zdaniem G. Hofstede’a ukształtowanie intelektualne każdej osoby dokonuje się na trzech poziomach: indywidualnym – wynikającym z cech osobowościowych i właściwym tylko dla danego człowieka uniwersalnym – wynikającym z cech gatunku ludzkiego, a więc właściwym dla wszystkich ludzi kolektywnym – wspólnym dla grup społecznych tworzących się na podstawie rozmaitych cech przynależności .

Ze względu na to, że od pracowników przedsiębiorstwa wymaga się uznania wy-pracowanych w ramach kultury organizacyjnej wzorców myślenia i działania oraz co najmniej częściowego podporządkowania się im, kultura organizacyjna stanowi in-tegralny składnik wyposażenia psychicznego ludzi. W rzeczywistości pracownicy przedsiębiorstwa stopniowo przechodzą od akceptacji kultury organizacyjnej do iden-tyfikacji z jej normami i wartościami. Proces socjalizacji rozpoczyna się od selekcji kandydatów, następnie poprzez nakładanie na nich różnych obowiązków następuje trening zachowań organizacyjnych, pogłębiany przez kontrolę i ocenę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>