Partnerstwo w stosunkach pracy

Partnerstwo w stosunkach pracy w rozumieniu amerykańskim nie wymaga takiej ingerencji państwa jak w Europie. W UE wzrost liczby regulacji prawnych w tej dziedzinie na przestrzeni kilku dziesięcioleci przeniósł znaczne korzyści, choćby w postaci zabezpieczeń socjalnych i wzmocnienia pozycji pracowników wobec praco-dawców. Jednakże poziom zatrudnienia w tym samym okresie zaczął się zmniejszać . Badania przeprowadzone przez amerykańskie agencje rządowe i Eurostat prowadzą do wniosku, że poziom przedsiębiorczości, który jest wyższy w Stanach Zjednoczonych niż Europie, chociaż ma istotne znaczenie dla wzrostu ogólnej liczby miejsc pracy – to nie jest jednak tak ważny, jak w wypadku powstawania nowych

miejsc pracy w już istniejących firmach . Jako zasadniczą przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się mniejsze obawy przedsiębiorców amerykańskich przed podjęciem ryzyka założenia własnej firmy oraz zatrudnienia pracowników. Chociaż w USA, podobnie jak w UE, istnieją regulacje prawne dotyczące płacy minimalnej, świadczeń ubezpieczeniowych czy obowiązkowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, to stosunki pracy są ogólnie o wiele bardziej elastyczne. Można nawet powiedzieć, że rozpatrywanie zatrudniania pracownika w kategoriach ryzyka jest raczej specyfiką europejskiej aniżeli amerykańskiej przedsiębiorczości. Na uwagę zasługuje również fakt, że przedsiębiorcy ameiykańscy dobrze oceniają warunki, w jakich prowadzą działalnos’ć gospodarczą we własnym kraju. Nie uskarżają się oni na biurokrację i administrację państwową, wysokość podatków dochodowych i od nieruchomości, wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, ogólne ramy prawne działalności przedsiębiorstw oraz całokształt legislacyjny stosunków pracy .

Działania rządu oraz opinie przedsiębiorców i specjalistów potwierdzają wiarę w jedną z najważniejszych zasad amerykańskiej formuły wzrostu – „prawo nie może jedną ręką dawać, a drugą zabierać” . Nie można nakładać na obywateli zbytnich obciążeń publiczno-prawnych w imię zapewnienia im w przyszłości bezpieczeństwa socjalnego, skoro już dzisiaj te obciążenia stają się dla nich zagrożeniem. Stąd też Amerykanie pozytywnie spostrzegają otoczenie prawno-polityczne w kraju, a jak dowodzi praktyka – im bardziej rozpowszechniony pogląd, że w otoczeniu istnieje wiele możliwości, tym wyższy poziom przedsiębiorczości w danym państwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>