Mocne osadzenie definicji

Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa. Kompetencje to praktyczne umiejętności biznesowe pracowników.

Analiza powyższych definicji pokazuje, że wśród praktyków istnieje również wiele poglądów na temat tego, czym są kompetencje. Jedni podkreślają, iż kompetencje opisują doskonałą praktykę zawodową, która tworzy przewagę konkurencyjną orga-nizacji. Inni skupiają się na tym, co w ogóle pozwala pracownikowi wykonywać dobrze (na odpowiednim poziomie) powierzone mu zadania. Są też i tacy, którzy łączą kompetencje z efektywną realizacją zadań, prowadzącą do określonych przez firmę rezultatów. Wszystkie te koncepcje łączą jednak następujące elementy:

Czytaj

System szkolny

Rozpowszechnianie tego typu kształcenia w okresie rewolucji przemysłowej było też spowodowane pilną potrzebą komunikowania się pośredniego, czyli zwiększania liczby osób umiejących czytać i pisać. Potrzebę tą potęgowała postępująca instytu-cjonalizacja życia społecznego, związana z rozwojem administracji państwowej oraz zarządzaniem coraz większymi organizacjami. Wartość masowego uczestnictwa dzieci w systemie szkolnym podnosił też fakt zajmowania się nimi w czasie pracy rodziców, co umożliwiało dorosłym pełniejsze zaangażowanie w pracy poza domem.

Czytaj

Aktorzy społeczni

Trzeba również zaznaczyć, że walka o utrzymanie miejsc pracy znalazła wielu so-juszników. Pracownikom pomogli: Jestem przekonana, że wszyscy aktorzy społeczni będą dalej udzielać daleko idącego wsparcia załodze.

Przedstawiony przypadek zbiegł się z pracami legislacyjnymi prowadzonymi w polskim parlamencie, dostosowującymi nasze ustawodawstwo do prawa europejskiego. Pojawiły się dawno oczekiwane zapisy dotyczące możliwości kreowania nowych instytucji rynku pracy, takich jak spółdzielnie socjalne. To w nich, podobnie jak w krajach zachodnich, mogą znaleźć miejsce wszyscy ci, którzy nie mieszczą się w kategoriach gospodarki rynkowej.

Czytaj

Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie łódzkim

Przemiany ustrojowe w Polsce zaowocowały różnorodnymi skutkami. Mają one zabarwienie pozytywne, ale również negatywne. Niewątpliwie zmusiły kadrę kie-rowniczą przedsiębiorstw polskich do sprostania wymogom gospodarki rynkowej, do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, właściwego wykorzystania zdolności i kompetencji pracowników.

Czytaj

Plany realizacyjne strategii

Plany realizacyjne strategii, które nie muszą być składnikiem planu – dokumentu strategicznego i mogą istnieć jako odrębne akty wykonawcze do strategii, zostały opracowane w blisko dwóch trzecich badanych organizacji, przy czym w prawie połowie z nich opracowano je jako strategie sektorowe i w tych obszarach istnieją plany operacyjne. W drugiej połowie organizacji plany realizacyjne opracowane są dla wszystkich celów głównych zatwierdzonej strategii i zawierają określenie rezultatów końcowych i pośrednich, wykaz wykonawców i osób odpowiedzialnych (ze zdefiniowanymi rolami), a także szacunkowe koszty realizacji tych planów w układzie wieloletnim.

Czytaj

Długotrwałe bezrobocie

-3. Dominuje długotrwałe bezrobocie, czyli pozostawanie bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (45,6% ogółu – grudzień 2000 r.). 4. Wśród bezrobotnych przeważają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (70,7% ogółu bezrobotnych legitymuje się wykształceniem poniżej średniego).

-5. Znaczne jest bezrobocie wśród mieszkańców wsi (napływ bezrobotnych był większy o 3,3 punktu procentowego od napływu bezrobotnych ogółem).

Czytaj