Ewolucja od administrowania do zarządzania

W Polsce ewolucja od administrowania do zarządzania publicznego rozpoczęła się od wykorzystania zarządzania strategicznego w procesie dostosowywania się organizacji publicznych do nowych warunków, określonych przez procesy transformacji systemowej, a następnie przez proces integracji z Unią Europejską.

Wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego i jej wykorzystywanie w praktyce odnotowano w stosunkowo dużej liczbie badanych organizacji. Jednakże niemal w co czwartej nie opracowano planu strategicznego w postaci dokumentu opisującego długofalowe cele rozwoju, a zarządzanie w tym zakresie oparte jest na doświadczeniu i intuicji. W 14% organizacji wskazano, że istnieje świadomość potrzeby usystematyzowanego rozwiązywania ważnych problemów, co skutkuje przynajmniej jedną wycinkową strategią sektorową. Podejmowane są w nich czynności zmierzające do opracowania całościowego planu strategicznego i dostrzega się potrzebę udziału różnych partnerów w tworzeniu i realizacji strategii. Plan strategiczny w postaci dokumentu przyjętego przez kierownictwo, uwzględniający niesystematycznie zgłaszane uwagi mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, określający kluczowe wartości, cele długookresowe i priorytety (np. w sferze dostarczania usług publicznych) oraz ogólnie opisane cele szczegółowe posiada niemal dwie trzecie badanych organizacji. Natomiast bardziej zaawansowane prace są prowadzone tylko w dwóch jednostkach. W praktyce badanych organizacji nie przekłada się celów długookresowych (ogólnych) na cele szczegółowe i zadania poszczególnych jednostek, nie dokonuje alokacji środków w budżecie rocz-

Czytaj

Wirtualna biblioteka

dobrze przygotować się do pracy. Do konspektów lekcji dołączone są materiały pomocnicze dla uczniów, propozycje testów i ćwiczeń. Doskonałym zapleczem są też wiadomości zamieszczane w dziale aktualności. Nauczyciel znajdzie w nim informacje gospodarcze pisane przystępnym językiem, które tłumaczą najważniejsze wydarzenia oraz ich wpływ na życie obywatela . Stworzono także działy nowości i wydarzenia oraz porady centrum nauczyciela. Znajdują się w nich informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o ciekawych projektach edukacji ekonomicznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Porady dydaktyczne to wskazówki, jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji.

Czytaj

Układ sytuacyjny

Poznawczej. Przyswojenie pewnej niezbędnej wiedzy ułatwiającej kształtowanie umiejętności analizy faktów i procesów zachodzących w otoczeniu, wykorzystywanie własnych zdolności intelektualnych do budowy programów działania w sensie przystosowania i kreowania nowej rzeczywistości, komu-nikowanie się z innymi i dyskutowanie o problemach etycznych, kulturowych

i społecznych tak, by wywierać na nich wpływ. W miarę upływu czasu i przeznaczania na szkolnictwo coraz większych środków następowało nie tylko rozszerzanie się zakresu (stopy skolaryzacji), ale i rozbudowa systemu szkolnego, zmieniał się też zakres i znaczenie poszczególnych funkcji. Wymienione wyżej funkcje nie występowały i nie występują oddzielnie, często nakładają się, ich znaczenie w różnych etapach edukacji jest inne, odmiennie akcentują ich wagę poszczególne podmioty edukacyjne, zmienia się forma ich realizacji. Znajdowało to wyraz w rozbudowie oraz postępującym zróżnicowaniu systemów szkolnych – w wyodrębnianiu typów szkół (zawodowych, techników i liceów) i jeszcze wyraźniejszej dywersyfikacji szkół policealnych

Czytaj

Problemy we współdziałaniu

Znamiennym przykładem jest współdziałanie w realizacji i doskonaleniu procesów. I tak, w dwóch organizacjach wykonawcy działań cząstkowych poszukują problemów i systematycznie je analizują, podejmuje się w nich systemowe działania usprawniające oraz jednostkowe przedsięwzięcia doskonalące. W dalszych dwóch ponadto wypracowano efektywne mechanizmy współpracy wykonawców działań cząstkowych, którzy podejmują systematyczne kroki w kierunku doskonalenia realizowanych procesów, przewidując możliwe problemy we współdziałaniu. Zatem w mniej niż 5% badanych jednostek współdziałanie można ocenić jako dobre i bardzo dobre.

Czytaj

Wskazane zjawiska w Polsce

zwiększenie się krytycyzmu wobec władz publicznych ze strony społeczeństwa, coraz lepiej wykształconego i świadomego swoich praw, domaganie się poprawy jakości usług publicznych, możliwości wpływania na ofertę usługową oraz zmiany tradycyjnych biurokratycznych struktur,

wzmacnianie, a czasem wywoływanie, tendencji zmian przez międzynarodowe organizacje – OECD, Unię Europejską czy Bank Światowy.

Czytaj

Ingerencja państwa

Ingerencja państwa jest różnie oceniana. Zwolennicy uważają, że dzięki temu działania podejmowane w zakresie HRM, których celem jest wspieranie przedsię-biorczości organizacyjnej, muszą uwzględniać w większym stopniu skutki społeczne niż ekonomiczne. Przeciwnicy skupiają się natomiast na krytyce barier, jakie tworzy ingerencja państwa w przyjmowaniu przez obywateli odpowiedzialności za własny rozwój i powodzenie, tak w zakresie przedsiębiorczości indywidualnej, jak i organizacyjnej. Przyczyniają się do tego odgórne regulacje w zakresie HRM, które powinno przecież wspierać działania przedsiębiorcze, a nie stanowić ich ograniczenie.

Czytaj