W procesie pozyskiwania pracowników

W procesie pozyskiwania pracowników – stosowanie metod umożliwiających skuteczną identyfikację osób posiadających owe cechy bądź potencjał do ich rozwoju.

W procesie zarządzania efektywnością pracy – opracowanie procedur umoż-liwiających osiąganie wysokich efektów pracy poprzez stwarzanie ludziom możliwości działania.

W procedurze wynagradzania – uwzględnienie kryteriów stymulujących ludzką aktywność i doceniających zaangażowanie i gotowość do działania.

Czytaj

Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego

Rozwój gospodarczy kraju jest związany z jakością kapitału ludzkiego, w tym z poziomem wykształcenia społeczeństwa. W związku z tym wiele banków centralnych w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych angażuje się w działania edukacyjne. Częścią misji Narodowego Banku Polskiego, instytucji, która dąży do stworzenia podstaw dla długotrwałego rozwoju gospodarczego, jest podejmowanie działań służących upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocji przedsiębiorczości.

Czytaj

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian w systemie go-spodarczym kraju. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do podmiotowości, czyli uczestniczenia w tworzeniu i przekształcaniu gospodarki, w której nie są biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań. Zmieniające się warunki, w tym duża swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. To jednostki gospodarcze podejmują i rozwijają działalność gospodarczą i wyróżniają się sukcesami. Przedsiębiorczość człowieka zwykle jest utożsamiana z dużą aktywnością, zaradnością i bystrością umysłu, systematycznością, a także pomysłowością, inicjatywą oraz szczególną umiejętnością radzenia sobie z rzeczywistością ekonomiczno-społeczną.

Czytaj

W zarządzaniu procesami

a ponadto poszukuje się ewentualnych problemów w realizacji procesów i syste-matycznie je analizuje. Podejmuje się też systemowe działania korygujące oraz przedsięwzięcia doskonalące niektóre procesy.

W zarządzaniu procesami ogromną rolę odgrywa komputeryzacja. Tradycyjne, drukowane i pisemne formy przetwarzania informacji dominują jeszcze w co dziesiątej badanej organizacji. Również w co dziesiątej jednostce wszystkie procesy są skomputeryzowane na poziomie poszczególnych wykonawców, ale bez komunikacji wewnętrznej wykorzystywane jest jednostkowe oprogramowanie. Prawie w 80% badanych przypadków część procesów lub ich elementy są wspomagane komputerowo w niektórych komórkach, a informacje o klientach gromadzone są na nośnikach informatycznych. Taką sytuację trudno uznać za zadowalającą z punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych instrumentów zarządzania. Bardzo często komputery są wykorzystywane głównie jako maszyny do pisania. Zaledwie w dwóch organizacjach respondenci wskazali na oprogramowanie realizacji procesów w formie zintegrowanych baz danych, z wielodostępem w sieci wewnętrznej, co daje możliwość czerpania wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio z systemu informatycznego.

Czytaj

Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek

-2. Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek i personalnej charakterystyce przedsiębiorcy. Kładą one szczególny nacisk na psy-chologiczne (np. kreatywność, potrzeba osiągnięć, skłonność do ryzyka) i socjologiczne (np. uwarunkowania rodzinne i środowiskowe, okres dzieciństwa, rodzaj i przebieg edukacji, przynależność do mniejszości narodowych) źródła przedsiębiorczości.

Czytaj

Przedsiębiorczość w Polsce

Obserwując praktykę działalności polskich firm można dojść do wniosku, że w Polsce występują równolegle dwie koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi,

które zostały ogólnie scharakteryzowane w poprzednich częściach artykułu jako modele europejski i amerykański, przy czym determinują one odmienny sposób spostrzegania przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej.

Czytaj