Konsekwencj funkcjonowania organizacji

jest ściśle związany z ideą integracji europejskiej, poszerzanej o kolejne kraje, odzwierciedla kluczowe wartości, takie jak pluralizm i tolerancja, ale jednocześnie nie jest świadomie rozwijany na podstawie tych wartości,

i jest konsekwencją funkcjonowania organizacji w warunkach restrykcyjnej au-tonomii, charakteryzuje się ograniczoną swobodą działania kadry menedżerskiej na kilku poziomach: międzynarodowym (ograniczenia nakładane przez UE), narodowym (ograniczenia kulturowe i prawne danego kraju), organizacyjnym i/ lub branżowym, sektorowym (ograniczenia związane ze struktura własnościową) oraz funkcji personalnej (ograniczenia ustanawiane przez związki zawodowe i szeroko rozumiane uzgodnienia konsultacyjne),

Czytaj

System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego

Relacje pomiędzy systemem edukacyjnym a jakością kapitału ludzkiego nie mają tylko jednokierunkowego charakteru. System edukacyjny wpływa niewątpliwie na jakość kapitału ludzkiego w danym społeczeństwie, ale jego realizacja jest zależna od poziomu nakładów a ten z kolei zależy od wykorzystania kompetencji i wiedzy pracowników oraz od sprawności całego systemu, w którym funkcjonują.

Czytaj

W co siódmej organizacji istnieją procedury oceny

Natomiast w mniej niż 5% stosowane są standardy dla wszystkich usług, istnieje system monitorowania, klienci o tym wiedzą, przeprowadzane są badania aspiracji mieszkańców. Jednak w żadnej badanej organizacji mieszkańcy nie mają rzeczywi-stego wpływu na standardy usług.

W co siódmej organizacji istnieją procedury oceny jakos’ci świadczenia usług, obejmujące standardy, plan usług, procedury oceny kosztów. Procedury polepszania jakości świadczenia usług, obejmujące te same elementy, występują w co piątej badanej organizacji. Również w co piątej nie tylko procedury te istnieją, ale również mieszkańcy są o tym informowani. Stan optymalny, czyli stosowanie procedur poprawy jakości świadczenia usług, obejmujących standardy, plan usług, ocenę kosztów, prowadzenie procesów doskonalenia w porozumieniu z interesa- riuszami, występuje w mniej niż 5% organizacji.

Czytaj

Identyfikacja dystrybutywna

identyfikację z jej wartościami i celami. Poświęcenie i lojalność są naturalną konse-kwencją „przypisania” do organizacji mającej władzę nad pracownikiem. Doświadcza-jąc nauczania, ludzie utrwalają w sobie poczucie uczestnictwa w organizacji, które jest w pełni świadome i dobrowolne. Pracownik jest uczestnikiem organizacji tak długo, jak chce. Wiedza umożliwia dokonywanie racjonalnych wyborów. Jeśli pracownik, krytycz-nie oceniający swoją sytuację w organizacji, dojdzie do wniosku, że gdzie indziej będzie miał lepsze możliwości realizacji swoich celów, wówczas po prostu z niej odchodzi.

Czytaj

Siła zespołu w strukturze sieciowej

Siła zespołu w strukturze sieciowej wynika nie z eliminowania, lecz wzmacniania od-mienności jego członków. Oczekuje się wniesienia czegoś nowego, także w sferze relacji społecznych, co może okazać się pożyteczne dla właściwej realizacji projektu.

Opozycyjna w stosunku do konformizmu norma niezależności oznacza, że jed-nostka nie powinna kierować się normami grupowymi, z wyjątkiem tych, które uzasadnione są za pomocą racjonalnych argumentów. Dlatego w tymczasowych zespołach zadaniowych większość decyzji zapada na podstawie konsensu. Wszyscy muszą być przekonani, że dokonany wybór jest w danej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. Muszą być przekonani, a nie przegłosowani dlatego podejmowanie decyzji większością głosów nie uznaje się za racjonalne. Tak silna troska o końcowy efekt pracy zespołu jest związana z jego bezpośrednim wpływem na pozycję wszystkich jego członków na rynku pracy. Jeśli jest to efekt znakomity, byli człon

Czytaj

Organizacje gminne

-2. Organizacje gminne realizują przede wszystkim funkcje społeczne. W portfelu kompetencyjnym powinny więc występować kompetencje przejawiające się wrażliwością na potrzeby lokalnej społeczności oraz społeczną odpo-wiedzialnością za podejmowane działania.

-3. Jednostki samorządowe są organizacjami non-profit, nie nastawionymi na osiąganie zysku. Niemniej jednak zarządzający tymi jednostkami powinni umieć zabiegać o inwestorów i pozyskiwać dodatkowe (poza budżetowe) środki finansowe. Nastawienia biznesowe (przedsiębiorcze) powinny zwiększać ich potencjał kompetencyjny.

Czytaj