Przedsiębiorczość amerykańska

W Stanach Zjednoczonych tolerowanie różnic w dochodach i wyrażanie szacunku dla tych, którzy akumulują bogactwo poprzez osobiste wysiłki i starania stanowi nie tylko pewną cechę kultury narodowej, ale jest też przykładem zasadniczej cechy wyróżniającej kultury przedsiębiorcze od innych . Istnieje tutaj wiara, że pieniądze mogą rozwiązać wiele problemów, a ciężko pracując można je zdobyć. Prowadzi to często do stereotypowego poglądu, że biedny jest biednym, bo nie podejmuje należytego wysiłku. Zatem bieda jest jego własnym wyborem.

Czytaj

Obszary identyfikacji kompetencji: człowiek i organizacja

Pierwszym źródłem, do którego można sięgnąć, aby zdefiniować kompetencje w organizacji, jest człowiek. Z jednej strony bycie kompetentnym może odnosić się do sposobu, w jaki pracownik reaguje na środowisko organizacji podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli zaakceptuje się ten punkt widzenia, wtedy poprzez obserwację zachowań poszczególnych pracowników możliwe jest wyodrębnienie bardziej lub mniej efektywnych zachowań. Pozwoli to sporządzić listę najważniejszych działań, które są wykonywane, oraz związanych z nimi kompetencji. Druga perspektywa rozważa kompetencję nie jako aspekt danej pracy, ale jako możliwą do określenia charakterystykę ludzi, którzy wykonują tę pracę efektywnie. Mamy tu do czynienia z szeroką definicją obejmującą: motywy, umiejętności, cechy, aspekty własnego wizerunku, role społeczne, wiedzę.

Czytaj

Niska dynamika lokalnej gospodarki

Według oficjalnych statystyk w województwie mazowieckim jest najniższe bez-robocie w kraju (2002 r. – 13,9%), natomiast stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim była znacznie wyższa i w grudniu 2002 r. wyniosła 17,1%. Powiat żyrardowski zajmuje obszar 53 263 ha, tj. 1,5% powierzchni województwa mazowieckiego. Na koniec grudnia 2001 r. zamieszkiwały go 76 473 osoby, znaczny potencjał ludnościowy umiejscowiony był w Żyrardowie – 43 514 osób, co stanowi blisko 57% wszystkich mieszkańców powiatu. Ludność w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby pracy) na koniec 2001 r. liczyła 47 668 osób i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 1%.

Czytaj

Reasumując…

O sukcesie współczesnych firm przesądzają nie tyle systemy, struktura, utrwalone zasady i procedury, czy nawet nowoczesne metody i techniki, ile wybitne i w tym znaczeniu unikalne jednostki i funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa zespoły. Wartość kapitału ludzkiego wyraża się w jego przydatności do osiągania krótko-okresowej i trwałej przewagi konkurencyjnej. Z tego względu można wyróżnić operacyjny kapitał ludzki i kapitał strategiczny. Dla osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej niebagatelne znaczenie ma też unikalność kapitału ludzkiego, okre-ślana w kategoriach specyficznych umiejętności przypisanych do konkretnych osób dysponujących wiedzą spersonalizowaną, opartą na własnych doświadczeniach, umiejętnościach, systemie wartości i intuicji. Zdobywanie tych umiejętności następuje w wyniku specyficznych procesów uczenia, ukierunkowanych na realizację strategicznych celów i zadań konkretnego przedsiębiorstwa.

Czytaj

W okresie poprzedzającym polską transformację

powiednio rozdzielić, utworzyć miejsca pracy (przy jednoczesnym rozpatrzeniu możliwości realizacji określonych zadań poza przedsiębiorstwem), a następnie sko-ordynować przebieg tej pracy, również poprzez właściwy dobór ludzi. Tak więc identyfikacja samej pracy, jej rodzaju, trudności i ilości oraz zorganizowanie jej przebiegu, stanowi w każdych okolicznościach właściwy początek realizacji funkcji personalnej, łącznie z tworzeniem odpowiednich warunków pracy oraz świadomym nadawaniem kulturze organizacyjnej pożądanych cech.

Czytaj

Realizacja najlepszych nawet planów

Warunkiem osiągnięcia strategicznych celów firmy, w tym również w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, jest odpowiednia struktura organizacyjna, która powinna być spójna ze strategią.

Realizacja najlepszych nawet planów strategicznych zależy bowiem w dużej mierze od tego, w jaki sposób zostaną ustrukturyzowane zadania na stanowiskach pracy, jak zostaną ustalone zależności hierarchiczne i funkcjonalne, czy zapewniony będzie swobodny przepływ wiedzy pomiędzy różnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, czy też wiedza ta będzie poprzegradzana barierami i pozamykana w ich ramach. Uwzględniając powyższe uwagi można przyjąć, że struktura organizacyjna sprzyjająca kształtowaniu postaw przedsiębiorczych powinna charakteryzować się na-stępującymi cechami:

Czytaj